வாக்காளர் பட்டியல் தொடர் திருத்தம் – 2019

வ.எண் சட்டமன்ற தொகுதி எண் & பெயர்  படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
01. 81-கெங்கவல்லி (SC) pdficonimage (6796kb) pdficonimage (1456kb) pdficonimage (4841kb) pdficonimage (954kb)
02. 82-ஆத்தூர் (SC) pdficonimage (1269kb) pdficonimage (286kb) pdficonimage (417kb) pdficonimage (240kb)
03. 83-ஏற்காடு(ST) pdficonimage (1190kb) pdficonimage (1094kb) pdficonimage (552kb) pdficonimage (964kb)
04. 84-ஓமலூர் pdficonimage (5016kb) pdficonimage (1739kb) pdficonimage (1932kb) pdficonimage (1673kb)
05. 85-மேட்டூர் pdficonimage (1285kb) pdficonimage (499kb) pdficonimage (567kb) pdficonimage (542kb)
06. 86-எடப்பாடி pdficonimage (3475kb) pdficonimage (527kb) pdficonimage (932kb) pdficonimage (547kb)
07. 87-சங்ககிரி pdficonimage (1271kb) pdficonimage (330kb) pdficonimage (496kb) pdficonimage (347kb)
08. 88-சேலம் மேற்கு pdficonimage (1633kb) pdficonimage (467kb) pdficonimage (482kb) pdficonimage (292kb)
09. 89-சேலம் வடக்கு pdficonimage (1344kb) pdficonimage (413kb) pdficonimage (442kb) pdficonimage (304kb)
10 90-சேலம் தெற்கு pdficonimage (851kb) pdficonimage (812kb) pdficonimage (455kb) pdficonimage (335kb)
11 91-வீரபாண்டி pdficonimage (1121kb) pdficonimage (418kb) pdficonimage (348kb) pdficonimage (223kb)